ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY
„POKÓJ I DOBRO” w Otwocku

Zgromadzenia Sióstr
Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza

O nas

 1. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy „POKÓJ I DOBRO” jest jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej, mający prawo używać nazwy skróconej: „ZPO POKÓJ I DOBRO”, z siedzibą w (05-400) Otwocku, przy ul. Stefana Żeromskiego 23, zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Mazowieckiego pod nr 0000 0000 8912.
 2. Świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne wykonywane są wyłącznie na terenie ZPO „POKÓJ I DOBRO” w Otwocku przy ul. Żeromskiego 23.
 3. Podmiotem tworzącym Zakład jest Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, z siedzibą w (04-419) Warszawie, ul. Zawodowa 25.
 4. Lokal do funkcjonowania Zakładu zapewnia nieodpłatnie Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.
 5. W Zakładzie znajdują się pokoje w następującym standardzie:
  1) jednoosobowe;
  2) dwuosobowe;
  3) trzyosobowe.

Zadania i cele

 1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarnych
  i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.
 2. Do zadań Zakładu należy udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnienie:
       ◦ świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki, pielęgnacji i rehabilitacji;
       ◦ pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia;
       ◦ niezbędnych konsultacji z lekarzami POZ i neurologiem zatrudnionym w Zakładzie.
 3. Do zadań Zakładu należy również prowadzenie edukacji zdrowotnej
  dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samo-opieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych.
 4. Zapewnienie tym osobom kontynuacji leczenia farmakologicznego, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia;
 5. Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i członków ich rodzin.

Korzystanie z kaplicy

Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz kapelan i kapłani zaprzyjaźnieni z Zakładem.

 • Podopieczni mają możliwość:
 • korzystania z kaplicy i posługi sakramentalnej kapłanów.
 • uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele, święta i pierwsze piątki miesiąca.
 • uczestniczenia we wspólnym różańcu i innych nabożeństwach odprawianych w kaplicy, zależnie od okresu liturgicznego.

Wolontariat

W Zakładzie funkcjonuje wolontariat.

 1. Możliwe jest wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy odpowiednio przygotowanych zawodowo zarówno ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza jak i osób spoza Zgromadzenia. Osoby chętne mogą podejmować różne prace w ramach wolontariatu na rzecz Zakładu i jego podopiecznych.
 2. W zakresie wolontariatu współpracujemy z różnymi szkołami z Otwocka i nie tylko. Młodzież rozmawia z pensjonariuszami, czyta im książki, prowadzi na spacer itp. Pensjonariusze cieszą się odwiedzinami różnych artystów oraz występami młodzieży i dzieci z okazji świąt państwowych i kościelnych.

Kto może być naszym Podopiecznym

 1. Do Zakładu mogą być przyjmowani ludzie starsi i przewlekle chorzy, którzy ze względu na wiek i trudną sytuację rodzinną potrzebują pomocy i całodobowej opieki.
 2. Nie przyjmuje się do Zakładu osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz chorych na choroby psychiczne (np. Alzheimer) czy onkologiczne, wymagających specjalistycznej opieki lekarskiej oraz obsługi, z tym zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu podejmuje Dyrektor Zakładu.

Przyjęcia do Zakładu odbywają się w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 900– 1600

Dokumentacja kandydata

Przed przyjęciem podopieczny, jego opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy przedstawią Dyrektorowi Zakładu

 • dokumentację lekarską określającą aktualny stan zdrowia podopiecznego, wypis z przychodni lub szpitala,
 • legitymację ubezpieczenia, dowód osobisty,
 • ewentualnie książeczkę inwalidy wojennego oraz orzeczenie o niepełnosprawności;
 • kwestionariusz osobowy kandydata na podopiecznego
 • upoważnienie osoby do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych podopiecznemu świadczeniach zdrowotnych oraz do otrzymania dokumentacji w przypadku śmierci podopiecznego;
 • oświadczenie zgody na pobyt w Zakładzie;
 • zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych.

Wymaganą dokumentację podpisuje podopieczny, członek rodziny, opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy.
Decyzję o przyjęciu podopiecznego podejmuje Dyrektor Zakładu na podstawie wywiadu z rodziną, przedstawicielem ustawowym lub jego opiekunem faktycznym.

Koszty pobytu

 • Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład nie są finansowane ze środków publicznych.
 • Koszty za pobyt i świadczenia udzielane przez Zakład pokrywane są przez rodzinę podopiecznego, jego opiekuna faktycznego lub ustawowego przedstawiciela, który podpisuje umowę z Zakładem.
 • Odpłatność za pobyt i świadczenia zależna jest od wybranego standardu pokoju i wynosi:
 • za pobyt w pokoju jednoosobowym – 4500 zł miesięcznie;
 • za pobyt w pokoju dwuosobowym – 4000 zł miesięcznie;
 • za pobyt w pokoju trzyosobowym – 3500 zł miesięczne.

Opłata za pobyt nie obejmuje kosztów produktów leczniczych, wyrobów medycznych i artykułów kosmetyczno - higienicznych, a także wyjazdów na wizyty lekarskie.

Co jeszcze Zakład zapewnia

Zakład zapewnia pranie we własnej pralni bielizny pościelowej, bielizny i ubrań osobistych podopiecznego.
Podopieczni otrzymują posiłki 5 razy dziennie w następujących godzinach:
         8.00 – 9.00 – śniadanie;
         10.00–10.15 – II śniadanie;
         12.00–12.30 – obiad;
         14.30–14.45 – podwieczorek;
         17.30–18.00 – kolacja.
Podopieczny, zgodnie z zaleceniem lekarza, ma możliwość otrzymania posiłków dietetycznych.

Odwiedziny Pensjonariuszy odbywają się w godzinach 9 -17.

Kontakt

Close Menu